Leerpleinen

Leerpleinen

Onze kinderen verblijven binnen ZIEZO! afhankelijk van hun leeftijd/ontwikkelingsfase op de verschillende pleinen: onze (speel)leerpleinen:

Het speelleerplein van de Ontdekkers (0-3 jarigen: kinder-en peuteropvang)

Dit is de periode waarin kinderen onbewust veel informatie opnemen uit de omgeving.

Daarom is het belangrijk dat kinderen in een omgeving leven die voldoende uitdaging en prikkels biedt. Kinderen zijn in staat om elementen uit de omgeving te selecteren waardoor vaardigheden als praten, lopen en waarnemen zelfstandig kan ontwikkelen. De opdracht voor ouders en pedagogisch medewerkers is de veiligheid, het vertrouwen en de uitdagingen te bieden passend bij het karakter en de talenten van de peuter waardoor hij/zij met plezier op ontdekkingstocht gaat.

Het speelleerplein van de Verkenners (4-6 jarigen)

Dit is de periode waarin kinderen bewust indrukken opdoen. Het jonge kind is gevoelig voor zintuiglijke ervaringen, waarnemingen uit de omgeving, het leren van woorden en oefeningen uit het dagelijks leven. Zelf handelen wordt steeds interessanter. Vanuit een innerlijke behoefte herhaalt het kind met plezier keer op keer aangeleerde handelingen. Van belang is het om vanuit een rijke leeromgeving betekenisvolle activiteiten aan te bieden, waardoor deze nieuwsgierigheid geprikkeld blijft.

Het speelleerplein van de Verwonderaars (6-8 jarigen)

Kinderen in deze fase van hun ontwikkeling worden zich steeds meer bewust van zichzelf in relatie tot hun omgeving. Fantasie heeft plaats gemaakt voor een meer realistisch bewustzijn. Kinderen kunnen zich verwonderen over wie zij zijn, wat ze zelf al kunnen en wat niet. De meeste kinderen genieten van buiten zijn, spelen met stokken, stenen en zand/modder.

Het is van belang dat in deze fase een zo groot mogelijke variatie aan indrukken en ervaringen wordt opgedaan, waardoor later het proces naar abstracter denken, makkelijker verloopt.

Het leerplein van de Onderzoekers ( 8-10 jarigen)

De ontwikkeling van kinderen schept in deze periode nieuwe mogelijkheden voor meer zelfstandig en verantwoordelijk gedrag. Kinderen uit deze leeftijdsgroep vertonen over het algemeen een overvloed aan energie. In deze fase gaan kinderen gerichter exploreren, ondergaan en voelen om de wereld, die steeds groter wordt, te onderzoeken.

Voor de volwassenen om hen heen, is het belangrijk zich te realiseren dat zij kinderen de ruimte moeten bieden om ook onlogisch en organisch te kunnen denken, zodat zij zelf grip op hun omgeving krijgen.

Het leerplein van de Wetenschappers ( 10-12 jarigen)

In deze periode willen de meeste kinderen gezamenlijke activiteiten ondernemen. De belangstelling voor normen, waarden en afspraken is groot. In deze periode verandert de behoefte van kinderen. Ze zoeken aansluiting bij anderen, willen veel samen doen. Het kind zit nu in de gevoelige periode voor het verzamelen van kennis en gaat verbanden zien tussen de feiten waarmee het in aanraking komt. In deze periode wordt het wereldbeeld opgebouwd en denkt het kind na over zijn/haar plek in de wereld. Hier ligt de basis voor de maatschappelijke vorming. De opdracht voor Kindcentrum ZIEZO! is gebruik te maken van deze wetenschap. Vakken worden geïntegreerd aangeboden zodat kinderen de verbanden kunnen zien en eerder de link leggen met de maatschappij. We spreken niet meer over de aparte vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie, maar over kosmische en creatieve vorming. Kinderen gaan zelf op onderzoek uit, zodat zij niet alleen kennis, maar ook vaardigheden opdoen. Vaardigheden in het samenwerken, opzoeken van informatie, voeren van interviews, verwerken van informatie en presenteren van resultaten.