Missie en visie

Missie en visie

Kernkindcentrum ZIEZO! biedt een inspirerende omgeving, waarin kinderen in al hun verscheidenheid zich verder ontwikkelen tot krachtige wereldburgers die zich met vertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef in de maatschappij bewegen.

Kernwaarden en visie

Om deze missie meer handen en voeten te geven zijn de drie kernpijlers:

BEWEGEN, ZIEN EN ZIJN

de focus waarop ons handelen vanuit veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid gebaseerd is.


BEWEGEN

Binnen ZIEZO! is ‘in beweging zijn’ een belangrijk goed. Letterlijk aandacht voor gym en dans of bewegen tijdens het leren, werkt positief op de gezondheid, maar ook op de cognitieve – sociale en sociaal-emotionele ontwikkeling. In beweging leren vraagt een flexibele, inspirerende, betekenisvolle en dynamische leeromgeving, op inhoud, organisatie en in vormgeving/inrichting.

‘In beweging zijn’ is meer. Het betekent voor ons ook dat alle betrokkenen (kinderen en medewerkers) de wens hebben zich blijvend te ontwikkelen, flexibel te zijn en blijven in denken en handelen. We leren hen zichzelf te blijven, maar ook, waar nodig zich aan te passen aan een ander en aan de steeds veranderende maatschappij.

Wat betekent dit voor ons handelen, het onderwijs en de omgeving?

Er zijn dagelijks activiteiten waarbij de kinderen letterlijk in beweging komen, zoals gym, dans, spel. Daarnaast vindt er, waar mogelijk, motorische ondersteuning plaats tijdens het leren van cognitieve vaardigheden. De leeromgeving (het gebouw, de (speel)leerpleinen, de basisgroepen, de inrichting en het speelterrein) is zo ingericht dat het kinderen uitnodigt tot gevarieerd spel en leren in beweging. Sport en spelend leren wordt actief aangeboden, door zowel een vakdocent gym als ook door de medewerkers van ZIEZO!

Om uit te gaan van de verschillen die er tussen kinderen zijn, zijn wij kind volgend. We observeren, we praten niet enkel over en tegen, maar vooral mét kinderen, onze ouders en met elkaar om de begeleiding en het ontwikkelaanbod zo goed mogelijk te kunnen afstemmen. Goed afstemmen vereist flexibel zijn, roosters en methodes los durven laten en werken vanuit ontwikkelingsdoelen die passend zijn vanuit de ontwikkelbehoeften van het kind.

Professionals blijven zich continu scholen en ontwikkelen om dit zo optimaal mogelijk te realiseren.

Kindcentrum ZIEZO! staat in een samenleving die constant in beweging is. Dat vereist meebewegen, zonder met alle winden mee te waaien. Regelmatig zullen we onze positie bepalen en ons bezinnen over ons onderwijsaanbod. We zoeken bewust contact met de samenleving, door mensen uit te nodigen, de vensters naar buiten open te zetten en door naar buiten te gaan.

De samenleving vraagt om mensen die zorg hebben voor elkaar en voor de natuurlijke omgeving. Tijdens de lessen, in de omgang met elkaar en in het gebouw is dit te herkennen.

ZIEN

Elk kind en elke volwassene wordt gezien.

Er wordt vooral gekeken naar wie hij/zij is en wat wat hij/zij kan, naar de mogelijkheden. Elk mens is anders. De verschillen worden niet alleen gezien, maar ook gebruikt en gevierd. De ander zien betekent ook de ander horen, het taalgebruik afstemmen op de ander, oftewel goed communiceren.

Wat betekent dit voor ons handelen, het onderwijs en de omgeving?

Alle betrokkenen bij Kindcentrum ZIEZO! zijn nieuwsgierig, willen weten wat kinderen beweegt en wat hen bezighoudt. Zij weten wat het kind nodig heeft om de volgende stap in de ontwikkeling te kunnen maken. Om dit vast te kunnen stellen gaan we in gesprek met elkaar, ouders/ opvoeders, specialisten en vooral ook met het kind.

In onze benadering zijn we gericht op het in de kracht zetten van de ander, zowel het kind als de medewerker. Dat betekent dat er gerichte feedback en feed-up wordt gegeven, gericht op verdere groei. We maken bewust gebruik van elkaars kwaliteiten tijdens ons overleg, bij het samenstellen van vak-en werkgroepen, het voeren van collegiale visitatie en tijdens intervisiemomenten.

Er is aandacht voor de wijze waarop we communiceren.

Taal, het goed kunnen verwoorden van je gedachten, je eigen mening, is belangrijk net zoals het goed kunnen luisteren. We willen dat iedereen voelt dat hij of zij erbij hoort.

Zowel het gebouw als de ZIEZO! omgeving is gericht op de ontmoeting.

ZIJN

Ieder kind, elke volwassene mag zijn wie hij of zij is.

Elk mens heeft zijn of haar talenten. Deze worden verder ontwikkeld en waar mogelijk ingezet om andere vaardigheden verder te kunnen ontwikkelen.

Bij ZIEZO! gaan we uit van vertrouwen. Vertrouwen in de mogelijkheden en kwaliteiten van kinderen; vertrouwen dat er altijd sprake is van een goede intentie, ook al is dit aan het gedrag niet altijd te zien. ZIEZO! is een KANJERKINDCENTRUM ( zie ook ander kopje met KANJERKINDCENTRUM en lees zo meer over KANJER.)

Wat betekent dit voor ons handelen, het onderwijs en de omgeving?

Met de kinderen zoeken we samen naar antwoorden op de vragen: Hoe kijk ik naar de wereld om mij heen? Wie wil ik zijn? Wat wil ik betekenen? Hoe kan ik bijdragen? Wat wil ik dan leren en wat heb ik nodig?

Onderwijs en activiteiten zijn gericht op het vertrouwen dat kinderen in staat zijn leersituaties aan te gaan en te leren van elke nieuwe ervaring. We houden rekening met het verschil in tempo dat er is tussen kinderen in het zich eigen maken van vaardigheden en het opdoen van kennis en de specifieke kindkenmerken die een kind specifiek maken.

Ouders, opvoeders en Kindcentrum ZIEZO! zijn educatieve partners, waarbij de professionals de mening van de ouders altijd willen horen en respecteren, omdat deze als waardevol wordt gezien en ouders zo kunnen bijdragen als ervaringsdeskundigen.

Onze kinderen leren dat er verschil is in ‘gedrag’ en ‘zijn’.