Passend onderwijs

Passend onderwijs

Passend onderwijzen:

Observaties en toetsen kunnen ook te kennen geven dat de ontwikkeling op een gebied minder gaat dan verwacht. Deze signalen worden met ouders/verzorgers besproken en er worden vervolgacties aan gekoppeld. Hebben deze acties niet het gewenste resultaat, dan vragen we of een (externe) specialist met ons mee wil kijken en denken. Soms resulteert dit in een observatie en een adviesgesprek, maar soms ook een langer begeleidingstraject binnen de school. Soms is onderzoek door een psycholoog of andere deskundige nodig om meer zicht te krijgen op de dieper liggende oorzaken van een leer- of ontwikkelingsprobleem. Op het moment dat de school vindt dat zij ‘handelingsverlegen’ is en er aan externen om advies gevraagd moet worden, wordt dit besproken in een Knooppuntoverleg. Meer informatie hierover kunnen jullie vinden in onderstaande link. Daarbij zijn mogelijk de jeugdarts, de trajectbegeleider van Team Jeugd van de gemeente, de schoolmaatschappelijk werker en/of de logopedist aanwezig. Elke school heeft in een eigen Schoolondersteuningsprofiel (SOP)aangegeven welke zorg zij kan bieden en welke niet. Dit SOP kunnen inzien onder het kopje documenten. Kindcentrum ZIEZO! werkt samen met andere scholen in het samenwerkingsverband “Passend Onderwijs”. Binnen dit samenwerkingsverband is afgesproken dat alle scholen passend onderwijs bieden en daarmee invulling geven aan de zorgplicht die zij hebben. ZIEZO! wordt hierbij ondersteund door het Ondersteuningsteam Passend Onderwijs. Meer informatie hierover kunnen jullie vinden in onderstaande link. Mocht een school zo handelingsverlegen zijn dat onderwijs aan een kind dat een specifieke benadering nodig heeft niet kan bieden, dan wordt er samen gezocht naar een andere school die dit wel kan bieden. Dat kan een reguliere basisschool zijn of een school waar de specifieke zorg geboden wordt die een kind nodig heeft.

Het Knooppunt met ketenpartners

Het Ondersteuningsteam Passend Onderwijs