Kindcentrum

Bewegen, zien & zijn

In Kindcentrum ZIEZO! werken onderwijs en kinderopvang nauw samen.

De kernwaarden BEWEGEN, ZIEN& ZIJN voor ieder ZIEZO! medewerker uitgangspunt in het maken van keuzes en het daaruit vloeiend professionele handelen.

De directeur van ZIEZO! onderwijs werkt direct samen met de locatiemanager van ZIEZO! kinderopvang.

Binnen Kindcentrum ZIEZO! zijn veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid kernbegrippen die passend zijn voor de verschillende doelgroepen die binnen ZIEZO! aan de slag zijn: kinderen en medewerkers (onder-wijs en opvang). Door ruimte en richting te geven, willen we de betrokkenheid vergroten, waardoor er een optimale speelleeromgeving kan ontstaan. We handelen vanuit gezamenlijkheid in visie, taal, routines, handelen en gedrag en bieden ruimte om daarin te mogen groeien. We zijn erop uit om de door ons ontwikkelde en gedeelde visie in ons handelen te bewaken en verder te laten groeien bij elke collega die ons team komt versterken.

Binnen Kindcentrum ZIEZO! kunnen kinderen zich verder ontwikkelen op eigen wijze, in hun tempo met zorg voor elkaar.

Elke ontwikkelfase vraagt om een rijke en uitdagende omgeving die aansluit bij de behoefte van het kind. ZIEZO! biedt kinderen de ruimte om zelf initiatieven te nemen en eigen verantwoorde keuzes te maken. Daardoor groeit de motivatie, het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid en daarmee de autonomie van onze kinderen. Binnen ons Kindcentrum is diversiteit de norm. Door de verschillen te zien en te vieren worden we wijzer, raken we geïnspireerd en leren we meer van elkaar. We leren dus niet enkel om te gaan met die verschillen, maar gaan juist uit van die verschillen.