Ons onderwijs

Onderwijs

Bij ZIEZO! wordt een betekenisvol ontwikkelaanbod verzorgd aan zo'n 300 kinderen.

Onze kinderen zitten in 12 heterogeen samengestelde basisgroepen.

Zo zijn er op het :

- Speelleerplein van de Verkenners 3 heterogene basisgroepen 4-6 jarigen

- Speelleerplein van de Verwonderaars 3 heterogene basisgroepen 6-8 jarigen

- Leerplein van de Onderzoekers 3 heterogene basisgroepen 8-10 jarigen

- Leerplein van de Wetenschappers 3 heterogene basisgroepen 10-12 jarigen

Alle kinderen starten de dag in hun eigen basisgroep met hun eigen vaste juf / meester.

Deze juf /meester is tevens de mentor van de basisgroep. De mentor verzorgt de oudercontacten, voert de ontwikkelgesprekken en verzorgt samen met de leerkrachtondersteuners, de onderwijsassistenten en de andere pleincollega's het onderwijsaanbod, het creatieve/kunstzinnige aanbod, het wereld-oriënterende aanbod én het sociaal- emotionele aanbod aan en voor onze kinderen.

Voor de kinderen én de ouders dus een vertrouwd gezicht.

Na de opstart in de basisgroepen, starten voor de Verwonderaars, de Onderzoekers en de Wetenschappers de instructiegroepen op het gebied van rekenen, spelling en begrijpend lezen..

De instructiegroepen zijn samengesteld op gelijkwaardige onderwijsbehoeften van kinderen. Zo zijn we meer in staat om maatwerk op niveau te bieden en daarnaast ook aandacht te hebben voor de leerstijl, ondersteuningsbehoeften en ontwikkelbehoeften van onze kinderen. Dit wordt ook in samenwerking met de leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten gedaan. De instructiegroepen zijn daardoor kleiner. Op deze wijze worden individuele kinderen meer en beter gezien en kan er beter afgestemd worden. Het kan dus zijn dat een kind zijn/haar instructie haalt/krijgt in een andere instructiegroep (niet zijnde de vaste basisgroep) en bij een andere pleincollega.

Voor onze Verkenners ( Speelleerplein van de basisgroepen 1-2) maken we de keuze om veilig op te starten, te spelen en te werken met de kinderen uit de basisgroepen en daar waar al onze kinderen al stappen over de drempel gaan zetten, biedt het speelleerplein kansen om andere kinderen op het speelleerplein  te ontmoeten, te leren kennen en samen te spelen en te leren met en van de andere kinderen op het speelleerplein.

We vinden het belangrijk te zorgen voor een fijne, veilige en vertrouwde basis. De juffen zijn bekend en soms al eens in de andere groep aan de slag met o.a. muziek, techniek, kunst en spel.

Ook op dit speelleerplein is een onderwijsassitente vertrouwd samen aan de slag met alle leerkrachten en daarmee dus als pleinteam samen voor álle kinderen.

Zo zijn we sinds een half jaar samen aan de slag. We zien kinderen gerichter aan de slag, vertrouwd in de manier van werken en met de pleincollega's. We zien meer zelfstandigheid, meer betrokkenheid én meer eigenaarschap. Belangrijke andere mijlpalen waarin onze kinderen zich ontwikkelen, naast hun uitdagingen op didactisch vlak (taal/rekenen).

Bewegend leren, zichtbaar groeien, trots zijn op de stappen die al lukken en uitgedaagd worden in wat je nog mag/kan leren.