MR

Kindcentrum ZIEZO! heeft een medezeggenschapsraad (MR) die op verschillende onderwerpen, die te maken hebben met  schoolbeleid, advies of instemming mag verlenen.

Deze kan vergeleken worden met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Ouders/verzorgers en medewerkers hebben dan formeel invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.De medezeggenschapsraad overlegt (met de directeur) over schoolse zaken. De MR heeft op diverse onderdelen advies of instemmingsrecht. Bijv. over:

 

•             de organisatie van de school;

•             de besteding van geld en gebouwen;

•             verbetering in het onderwijs;

•             de informatiegids;

•             de manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten;

•             het vaststellen van schooltijden, vakanties en vrije dagen.

 

Zo zien wij als MR onze taak:

We kijken kritisch naar alle schoolse zaken. We werken op een constructieve manier samen met de directie. We stellen ons daarbij deze vragen: Is het goed voor het kind, de ouders/verzorgers en voor het personeel? Is het goed voor het onderwijs op ZIEZO! ? Hierbij luisteren we goed naar onze achterban.

 

De vergaderingen vinden plaats op:

22 november 2021

17 januari 2022

14 maart 2022

16 mei 2022

11 juli 2022

 

De vergaderingen zijn openbaar. Ouders/verzorgers kunnen dus ook als toehoorder aanwezig zijn.

 

De verslagen/ besluiten/actielijst van de vergaderingen delen we via SchouderCom.

 

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit twee geledingen:

  • Personeelsgeleding van 3 medewerkers ZIEZO! 
  • Erik Habets (voorzitter)
  • Luc Kroese (penningmeester)
  • Bert-Jan Overeem (lid)

 

  • Oudergeleding van 3 ouders
  • Lotte Cicek (contact oudervereniging)
  • Danny Dauphin (secretaris)
  • Henry Otgaar (lid)

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren